Algemene Voorwaarden Differ Solutions B.V.

1 Definities

Artikel 1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Differ Solutions: De Besloten Vennootschap Differ Solutions, de handelsnamen Web2Design, Fazit Risicoadviseurs en No Risk No fun.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Differ Solutions of één van de handelsnamen wordt gesloten. En een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Diensten en (handels)producten: De door Differ Solutions te exploiteren (handels)producten en diensten; Hieronder vallen onder meer de ontwikkeling van software, de ontwikkeling van internetapplicaties; de productie en plaatsing van websites; het verlenen van consultancy en alle andere aanvullende en ondersteunende (handels)producten en diensten.

Overeenkomst: Overeenkomst ter zake de levering van (handels)producten en diensten die tussen Differ Solutions en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere overeenkomst en door Differ Solutions aangegane opdrachten en verbintenissen hoe dan ook genaamd, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2.2

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Differ Solutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3 Offertes

Artikel 3.1

Alle offertes en door of vanwege Differ Solutions gedaan zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte, behalve indien door Differ Solutions schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Differ Solutions niet gebonden aan de in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijking van de offerte van Differ Solutions.

 

Artikel 3.3

In offertes van Differ Solutions genoemde levertijden en andere voor door Differ Solutions te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

Artikel 3.4

Door Differ Solutions opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers- en verpakkingskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

Artikel 3.5

Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor Differ Solutions tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt een aanbieding automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3.6

Differ Solutions is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

4 Levering en uitvoering van de opdracht

Artikel 4.1

De oplevering van de diensten en (handels)producten geschiedt volgens de in de overeenkomst afgesproken termijn welke ingaat na schriftelijke bevestiging van de opdracht en aanlevering van de informatie en gegevens welke nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten en (handels)producten, of op een later af te spreken tijdstip.

 

Artikel 4.2

De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 4.3

Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 4.4

Alle werkzaamheden die door Differ Solutions worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en kunnen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 

Artikel 4.5

Indien Differ Solutions uit hoofde van haar zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.

 

Artikel 4.6

Differ Solutions zal hij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, behalve in geval van deurwaarders-, vertalers- en koeriersdiensten, zo mogelijk overleg met Opdrachtgever voeren. Differ Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor derden en hun (tekortkomingen in de) werkzaamheden. Opdrachtgever machtigt Differ Solutions eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 4.7

Differ Solutions houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is en blijft van Differ Solutions

 

Artikel 4.8

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en documenten, die Differ Solutions naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de door Differ Solutions gewenste vorm en wijze aan Differ Solutions ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 4.9

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Differ Solutions onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

 

Artikel 4.10

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Differ Solutions ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

 

Artikel 4.11

Als Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van dit artikel niet of niet tijdig nakomt en de uitvoering van de Opdracht daarom vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.

 

5 Levertijd

Artikel 5.1

De door Differ Solutions opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5.2

Bij onverhoopte niet-tijdige levering dient de opdrachtgever Differ Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Differ Solutions een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 5.3

De door Differ Solutions opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 5.4

Differ Solutions behoudt zich het recht voor verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is Differ Solutions bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

6 Geheimhouding

Artikel 6.1

Tenzij enig wettelijk voorschrift haar verplicht vertrouwelijke informatie openbaar te maken, is Differ Solutions/zijn de door Differ Solutions ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

 

Artikel 6.2

Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Differ Solutions niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Differ Solutions voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

 

7 Technische eisen etc.

Artikel 7.1

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Differ Solutions er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

 

Artikel 7.2

Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld en door Differ Solutions schriftelijk te zijn aanvaard.

 

8 Monster, modellen en voorbeelden

Artikel 8.1

Indien door Differ Solutions een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

9 Duur van de overeenkomst

Artikel 9.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9.2

De overeenkomst kan uitsluitend per volledige kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 

10 Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 10.1

Een overeenkomst tussen Differ Solutions en opdrachtgever kan onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden worden in de volgende gevallen:

 

  1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Differ Solutions omstandigheden ter kennis komen die Differ Solutions goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  1. Indien Differ Solutions de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende ondanks sommatie;
  1. Indien opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de geleverde (handels)producten en diensten;
  1. Indien opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
  1. Informatie, (handels)producten en diensten verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  1. Opdrachtgever informatie, (handels)producten en diensten verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
  1. Opdrachtgever informatie, (handels)producten en diensten verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 

In genoemde gevallen is Differ Solutions bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Differ Solutions schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10.2

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Differ Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate

bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de nalevering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Differ Solutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

11 Garantie

Artikel 11.1

Differ Solutions garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

 

12 Prijs / prijsverhoging

Artikel 12.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons

afgegeven prijzen:

o In Euro

o Exclusief BTW

o Exclusief transportkosten

o Exclusief verpakkingskosten

o Exclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd

 

Artikel 12.2

Tenzij anders is overeengekomen wordt het honorarium voor de werkzaamheden bepaald op basis van de bestede tijd en het door Differ Solutions gehanteerde uurtarief. Het uurtarief wordt vermeld in de opdrachtbevestiging. Differ Solutions is bevoegd om haar uurtarief voor lopende opdrachten jaarlijks per I januari aan te passen.

 

Artikel 12.3

Naast het honorarium zal Differ Solutions haar onkosten, zoals deurwaarders-, griffie-, vertaal-, kamer van koophandel-, koeriers-, reis-, verblijf-, en parkeerkosten, bij Opdrachtgever in rekening brengen, evenals de declaraties van door Differ Solutions ingeschakelde derden.

 

Artikel 12.4

Indien Differ Solutions met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Differ Solutions gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Differ Solutions kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Deze wijzigingen worden uiterlijk 6 weken voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Indien de

prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst na schriftelijke mededeling aan Differ Solutions te ontbinden per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

13 Betaling

Artikel 13.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Differ Solutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

Artikel 13.2

Voor alle overeenkomsten behoudens het bepaalde in artikel 13.3 geldt een betalingsregeling waarbij 50% bij acceptatie en 50% bij oplevering wordt gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13.3

Bij consultancyopdrachten factureert Differ Solutions haar werkzaamheden maandelijks achteraf, alsmede bij het einde van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Differ Solutions is bevoegd om –al dan niet bij aanvang van de opdracht- betaling van (een) voorschot(ten) te verlangen.

 

Artikel 13.4

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

Artikel 13.5

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Differ Solutions en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 13.6

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 13.7

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur.

 

Artikel 13.8

Differ Solutions stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

 

Artikel 13.9

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Differ Solutions kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Differ Solutions een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

Artikel 13.10

Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later Differ Solutions heeft gemachtigd.

 

Artikel 13.11

In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

 

Artikel 13.12

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet door Differ Solutions kan worden geïncasseerd of niet aan Differ Solutions is voldaan.

 

Artikel 13.13

Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

Artikel 13.14

Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Differ Solutions het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren.

 

14 Overmacht

Artikel 14.1

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Differ Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Differ Solutions daaronder begrepen.

 

Artikel 14.2

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Differ Solutions opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Differ Solutions niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 14.3

Indien Differ Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

15 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 15.1

Differ Solutions behoudt de auteursrechten op de door haar vervaardigde werken en producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Niets in deze overeenkomst strekt tot de overdracht van dergelijke rechten of daarvan afgeleide rechten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Differ Solutions.

 

Artikel 15.2

Het is opdrachtgever toegestaan de op de Differ Solutions site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

 

Artikel 15.3

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart Differ Solutions van enige aanspraak.

 

16 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16.1

  1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.
  1. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Differ Solutions zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over, zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Differ Solutions heeft voldaan.
  1. Indien er gerede twijfel bij Differ Solutions bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Differ Solutions bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Differ Solutions door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

Artikel 16.2

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

17 Aansprakelijkheid

Artikel 17.1

Voor de schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.

 

Artikel 17.2

Differ Solutions is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door aantoonbare opzet of grove schuld van Differ Solutions.

 

Artikel 17.3

De aansprakelijkheid van Differ Solutions is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Differ Solutions in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

 

Artikel 17.4

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Differ Solutions aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Differ Solutions beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid van Differ Solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

Artikel 17.5

Voor zover Differ Solutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Differ Solutions weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Differ Solutions op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Differ Solutions of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Differ Solutions.

 

Artikel 17.6

Opdrachtgever vrijwaart Differ Solutions voor alle aansprakelijkheid op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde (handels)producten en diensten van Differ Solutions.

 

Artikel 17.7

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Differ Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Differ Solutions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 17.8

Differ Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

 

Artikel 17.9

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Differ Solutions mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

Artikel 17.10

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Differ Solutions. Als opdrachtgever dit na laat, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele daar uit voortvloeiende schade die Differ Solutions als gevolg daarvan lijdt.

 

18 Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 18.1

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

 

19 Buitengebruikstelling

 

Artikel 19.1

Differ Solutions heeft het recht geleverde (handels)producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Differ Solutions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Differ Solutions zal opdrachtgever hiervan tevoren schriftelijk in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Differ Solutions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 19.2

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Differ Solutions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

 

20 Gebreken; klachttermijnen

Artikel 20.1

De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

o Of de juiste zaken zijn geleverd, danwel de verrichte werkzaamheden conform opdracht zijn uitgevoerd;

o Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het hetgeen is overeengekomen;

o Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

Artikel 20.2

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren.

 

Artikel 20.3

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak op Differ Solutions.

 

Artikel 20.4

Indien reclame gegrond is worden geleverde (handels)producten of diensten na overleg aangepast, vervangen, opnieuw uitgevoerd of vergoed.

 

Artikel 20.5

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestelling bestaan.

 

21 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Artikel 21.1

De rechter in de woonplaats van Differ Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Differ Solutions het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 21.2

Op elke overeenkomst tussen Differ Solutions en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21.3

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of buiten werking gesteld wordt, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. De nietige c.q. buiten werking gestelde bepaling zal worden omgezet in een rechtens wel toelaatbare bepaling.

 

22 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 22.1

Deze voorwaarden (k.v.k. nummer 32077504) zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

 

Amersfoort, januari 2012

Differ solutions © 2022